Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst

Artikel 1 : Huurperiode en tarief
Indien de scooter buiten de afgesproken huurperiode wordt geretourneerd dan volgt een naheffing van € 25 bij overschrijding van max. 1 uur. Bij overschrijding van meer dan een uur, zonder overleg, wordt het dagtarief in rekening gebracht. Indien dit geschied door overmacht als defect, of ongeluk volgt er geen naheffing. Bij voortijdig inleveren van de scooter krijgt u geen restitutie van het huurbedrag.

Artikel 2 : Betaling en Borg
Betaling van de huur en borg van de scooter vind plaats conform de geldende tarieven voor ingebruikneming van de scooter. De huur en borg dient online te worden voldaan. Bij terugbezorging van de scooter wordt de borg terugbetaald mits er geen schade of andere gebreken worden geconstateeerd door verhuurder. Eerdere inlevering maakt een einde aan de huurovereenkomst zonder dat er restitutie plaats vindt.

Artikel 3 : Brandstof
De scooter wordt afgeleverd met een volle tank benzine. Gedurende de huurperiode dient de huurder zelf zorg te dragen voor voldoende brandstof tijdens de rit. De scooter dient volgetankt weer te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval is wordt er tijdens het inleveren voor een lege tank € 25 / halfvolle tank € 12,50 in rekening gebracht bij de huurder.

Artikel 4 : Bevoegdheid
Huurder verklaart bij ondertekening van deze overeenkomst dat hij/zij de minimale leeftijd heeft van 18 jaar en in bezit is van een geldig rijbewijs of bromfiets/scooter rijbewijs. Het is NIET toegestaan dat de scooter door andere personen dan op het contract vermeld staan word gebruikt. Deze personen zullen niet verzekerd zijn en de scooter mag worden teruggenomen zonder terugave van huurgelden.

Artikel 5 :  Verzoek tot teruggave scooter zonder restitutie
Het overtreden van één van onderstaande punten kan leiden tot verzoek van teruggave zonder restitutie. Huurder draagt de volledige verantwoording over de scooter.
1. Het is NIET toegestaan de scooter te besturen onder invloed van drugs of alcohol boven het wettelijk toegestane promillage (0,5 promille).
2. Het is NIET toegestaan om zonder helm te rijden.
3. Het is NIET toegestaan om onderlinge wedstrijden te houden in welke vorm dan ook.
4. Het is  NIET toegestaan om de scooter door anderen te laten rijden, zij zullen niet verzekerd zijn.
5. Huurder dient zich te houden aan de op Curaçao geldende wetgeving/verkeersregels en wordt geacht deze te kennen.
6. Het is NIET toegestaan om op de Koningin Julianabrug en zandwegen te rijden.
7. Het is NIET toegestaan om buiten het gebied dat hieronder is weergegeven te rijden.

Artikel 6 : Schade / Boetes
De verhuurder heeft het recht de scooter bij teruggave te inspecteren op schade en gebreken. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de scooter of toebehoren zijn toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschilligheid of iets dergelijks is geschied. De schade zal met de borg worden verrekend en indien deze niet toereikend is op de huurder worden verhaald. Verhuurder heeft het recht om zelf de hoogte van de ontstane schade vast te stellen. Platte banden zijn altijd voor rekening van de huurder voor een bedrag van € 25 per band wat wordt ingehouden op de borg.

Artikel 7 : WA-Verzekering
Gehuurde scooters zijn NIET verzekerd voor diefstal of casco schade. De huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de gehuurde scooter tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld. Schade aan derden veroorzaakt met een gehuurde scooter is verzekerd, met uitzondering van het eigen risico van de huurder/verzekerde. De verhuurder kan ten alle tijden de borg inhouden als gevolg van schadeloosstelling door ontstane schade tijdens zijn of haar huurperiode. Bij een ongeval dient de verhuurder en verzekeraar zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd en de huurder dient door de roadservice/politie proces te laten opmaken.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid
Voor eventuele kosten en/of schade, welke door de huurder of bestuurder van de scooter of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies c.q. van de scooter met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 9 : Diefstal of vermissing
Bij diefstal, verduistering en/of het niet terugbezorgen van de scooter, wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie. Tevens wordt naast de verschuldigde huurprijs, aan de huurder de dagwaarde van de scooter en toebehoren, door de verhuurder vastgesteld, in rekening gebracht. ( +/- € 2500,-). In het geval van een ongeluk met schade zal de verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht moeten worden en MOET altijd gebeld worden met Curaçao Road Service (telefoonnummer 199) voor een officieel schade rapport welke nodig is voor de verzekering.

Artikel 10 : Defect
Bij een defect aan de scooter, dient de verhuurder telefonisch te worden ingelicht over de locatie waar men zich bevind en welk defect het betreft. Mocht verder rijden onmogelijk zijn, dan zal verhuurder trachten om een vervangende scooter te regelen, mits er een vervangende scooter beschikbaar is. De scooter dient NOOIT onbeheerd achter te blijven, tenzij de exacte lokatie bekend is en de scooter met het hang slot is bevestigd aan een vast voorwerp: hek of paal. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de huurder en er geen vervangende scooter beschikbaar is, dan heeft men het recht op teruggave van dat deel van de huur, dat men geen gebruik van heeft kunnen maken van de scooter.

Artikel 11 : Scooter-Curaçao Pechservice
Maandag t/m zaterdag van 8:00 uur tot 20:00 uur wordt pechservice verleend. Zondag is de pechservice beschikbaar van 9:00 uur tot 18:00 uur. Buiten deze uren wordt verzocht de scooter op een veilige plek te parkeren met hangslot aan een vast object en zal de volgende ochtend direct voor een oplossing worden gezorgd. De pechservice geldt alleen in het geval de huurder komt stil te staan en er daadwerkelijk een defect is aan de scooter. De pechservice is niet beschikbaar indien er sprake is van: een nog rijdende scooter, onvoldoende benzine, tikkend geluid, vastzittend stuurslot en andere gevallen zoals hieronder in de checklist is weergegeven. Wordt er aan alle vragen voldaan? Dan is de pechservice telefonisch te bereiken via: +599 9 -6792306

Artikel 12 : Ontbinding overeenkomst
De verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst ten allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder opgaaf van redenen te ontbinden, indien naar zijn oordeel de scooter door de huurder op onzorgvuldige wijze wordt gebruikt, niet aan de wet wordt gehouden of het vermoeden bestaat dat dit zal gaan gebeuren. Er zal geen verhuur plaats vinden indien er geen geldig rijbewijs overlegd kan worden. Bij voortijdig opzeggen door de huurder van contracten van een maand of langer volgt er geen restitutie van de borg of huur.

© 2023 All right Reserved | Designed & Hosted with Booking Cars Curacao